วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

รูปแบบหนังสือราชการ

รูปแบบหนังสือราชการ


หนังสือภายนอก
 
หนังสือภายใน
 
หนังสือประทับตราแทนการลงชื่อ
 
หนังสือสั่งการ - คำสั่ง

หนังสือสั่งการ - ระเบียบ
 
หนังสือสั่งการ - ข้อบังคับ

หนังสือประชาสัมพันธ์ - ประกาศ
 
ตัวอย่างการจ่าหน้าซองจดหมายส่งผู้รับในประเทศ
 
 
ตัวอย่างการจ่าหน้าซองจดหมายส่งผู้รับในต่างประเทศ

อ้างอิง http://www.cad.go.th/ewtadmin/ewt/workflow/main.php?filename=Form_document_CAD

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น